Lekol Piblik Davis Leadership Academy Charter

Pou ane skole 2017-2018

APLIKASYON POU ADMISYON

 

Help for Dat ou fet (date of birth) (mwa/jou/ane) Please enter as mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy
Seks ou  (required)
Èske elèv sa a yon manm nan yon fanmi militè?
Nan ki klas ou prale an septanm 2016  (required)
Ki kote ou te tande pale de nou?  (required)
Lekol Piblik Smith Leadership Academy Charter pa dwe fe diskriminen baze sou ras, koule, orijin nasyonal, kwayans, seks, etnisite, oryantasyon seksyel, identite seksyel andikap mantal ou fizik, laj, zanset, pefomans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle, lang etranje, ou sikse akademik.


DLA & Panther watermark