Davis Leadership Academy Charter Public School

Cho tháng chín nam 2017 - 2018 hoc

ÐON XIN NHAP HOC 

Help for Ngày sinh (mm/dd/yyyy) Please enter as mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy
Tình duc  (required)
Là sinh viên này là một thành viên của một gia đình quân ?
Lop nhap cho tháng chín 2016  (required)
Noi did you hear gioi thieu?  (required)
M.G.L. c. 71 §89 (m) tieu bang rang dieu le truong hoc se duoc mo cho tat ca hoc sinh, trên co so có san caa space, và se không phân biet doi xu trên co so chung toc, màu, nguon goc quoc gia, tôn giáo, tình duc, dân toc, khuynh huong tình duc, gioi tính, Khuyet tat tâm than hoac the chat, tuoi, goc, the thao hieu suat, nhu cau dac biet, hoac trình do thông thao tieng Anh hoac mot ngôn ngu nuoc ngoài, hoac thành tích hoc tap.


DLA & Panther watermark